Skip to main content
HedCo Intranet Site
گزیده اخبار
وبلاگ ها
HSE
پروژه وحدت
انجمن گردشگری و میراث فرهنگی
منشور اخلاقی کارکنان هدکو
  

HedCo Intranet Site > HSE > وبلاگ سلامت > گروه ها
شیوه های ناایمن کاربا Laptop

جهت جلوگیری از دردهای مفصلی و عوارض اسکلتی-عضلانی بایستی از شیوه های ناایمن کار با Laptop پرهیز گردد. این شیوه های ناایمن درشکل های زیرنشان داده شده اند.

شیوه های ناایمن کاربا Laptop